Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany spoločnosti HypeDress s.r.o., ako prevádzkovateľa, osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

HypeDress s.r.o., so sídlom Klincová 37/B Bratislava 821 08 , IČO: 54589835 , elektronická adresa hypedress@hypedress.sk, www.hypedress.sk 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 161840/B. (ďalej len HypeDress s.r.o.)

 

meno, priezvisko, titul, podpis, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa miesta podnikania pri výkone podnikateľskej činnosti, údaje o telefónnom spojení, vrátane mobilného telefónu a adresy elektronickej pošty, číslo bankového účtu, a to jednotlivo alebo v akýchkoľvek kombináciách a zoznamoch, grafické texty, obrázky alebo fotografie, v písomnej aj elektronickej forme.

 • Objednávky/Dopyty/Zmluvy/Kúpne zmluvy/ Nájomné zmluvy/Darovacie zmluvy/Autorské zmluvy
 • E-shop
 • Vernostný program (klubové karty HypeDress s.r.o.)
 • Marketing (ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci marketingu)
 • Súťaž
 • Grafika (spracovanie textov, obrázkov alebo fotografií v elektronickej forme pri poskytovaní grafických služieb na základe objednávky, zmluvy)
 • Reklamácie, sťažnosti
 • Súdne spory
 • Správa registratúry (evidencia pošty)
 • Outlook (e-mailová pošta)
 • Účtovné doklady

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je v zmysle Čl. 6, ods.1 nariadenia štandardne splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie dopytu, objednávky, zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov SPORTIKA GROUP s.r.o. alebo vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel (účel marketingu, vernostný program, súťaže).

 • poskytovatelia účtovných služieb
 • poskytovatelia IT služieb
 • poskytovatelia obchodných služieb
 • poskytovatelia grafických služieb
 • poskytovatelia právnych služieb
 • orgány činné v trestnom konaní
 • kontrolné orgány štátnej správy
 • súdy

Spoločnosť HypeDress s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas doby nevyhnutnej na plnenie dopytu, objednávky, zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Doba uloženia osobných údajov po skončení doby spracúvania je daná dĺžkou všeobecnej, prípadne zmluvne dohodnutej premlčacej doby v zmysle občianskeho zákonníka z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a oprávnených záujmov vyplývajúcich zo zmluvy alebo z predzmluvných právnych jednaní s dotknutou osobou. V prípade osobných údajov, ktoré sú povinnými zákonnými náležitosťami účtovných a daňových dokladov je daná dĺžkou, ktorú pre uchovávanie účtovných a daňových dokumentov stanovujú právne predpisy v zmysle osobitných zákonov pre účely uskutočnenia kontroly zo strany štátnych orgánov. 

Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Zabezpečenie spracúvania osobných údajov je vykonávané technickými (mechanickými a elektronickými) prostriedkami prevádzkovateľa, vrátane povinnosti mlčanlivosti osôb, ktoré sa na spracúvaní podieľajú, zároveň je zabezpečené právnymi dokumentmi a zakotvené vnútornými predpismi spoločnosti HypeDress s.r.o. Opatrenia k zabezpečeniu sú pravidelne preverované a kontrolované, a systém zabezpečenia osobných údajov je vyhodnocovaný.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude.

 • právo požadovať od HypeDress s.r.o. prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči HypeDress s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
Podnety a žiadosti dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 Pokiaľ to nariadenie pripúšťa, je prevádzkovateľ v jednotlivých prípadoch oprávnený požadovať primeranú úhradu nákladov.  

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na hypedress@hypedress.sk . 

Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím na zodpovednú osobu našej spoločnosti e-mailom na adresu hypedress@hypedress.sk. Osobné údaje nie sú prenášané príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa v záležitosti spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na dozorný úrad - Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, Slovenská republika, +421 /2/ 3231 3220, www.uoou.sk. Na tejto stránke je možné stiahnuť si, prezrieť si a prečítať právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.