Obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby podnikatelia, organizácie, športové kluby, školy ako aj bežný spotrebitelia za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 

1. Objednávateľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.hypedress.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), u obchodných zástupcov predávajúceho, telefonicky, alebo poštou.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba podnikateľ, organizácia, športový klub a škola aj IČO, DIČ a IČ DPH, pokiaľ má pridelené.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Najneskôr do 24 hodín predávajúci oboznámi objednávateľa o prijatí objednávky. Od tohto termínu je objednávka pre objednávateľa záväzná.

4. Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s objednávateľom, t.j v deň, kedy sa potvrdzuje prijatie objednávky od objednávateľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci objednávateľovi tiež výlučne písomnou formou ( e-mailom ). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky

 

I. Dodacie lehoty

 

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený objednávateľovi.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu potvrdenia prijatia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dopravcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení prijatia objednávky.

2. Objednávateľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí objednávateľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4. Spôsob dopravy si volí objednávateľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Objednávateľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou
b) dopravou predávajúceho
c) kuriérom (zasielateľskou službou)

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená objednávateľovi pri potvrdení prijatia objednávky, prípadne predávajúci odporučí objednávateľovi lacnejší variant dopravy.

 

III. Preberanie tovaru

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na objednávateľa, ktorý má produkt v držbe, má objednávateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na objednávateľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na objednávateľa momentom prevzatia objednávateľom alebo jeho splnomocnencom.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s objednávateľom, t.j. v deň, kedy sa potvrdzuje prijatie objednávky od objednávateľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, objednávateľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť objednávateľa. Náklady na vrátenie produktu znáša objednávateľ.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí objednávateľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná objednávateľom.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností objednávateľa, objednávateľ vráti tovar späť predávajúcemu do 14 dní od prevzatia tovaru a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý objednávateľ uhradil za produkt alebo službu vráti predávajúci objednávateľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek objednávateľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného objednávateľa (zákazková výroba, potlačenie produktov logom alebo nápisom), alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
d) ak ide o kupujúceho fyzickú alebo právnickú osobu podnikateľa

5. V prípade akceptovania požiadavky objednávateľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

V. Záruka a servis

 

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré objednávateľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo vyplnením formulára na stránke www.hypedress.sk oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať objednávateľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude objednávateľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ objednávateľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje objednávateľa. Objednávateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva objednávateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, prostredníctvom obchodných zástupcov predávajúceho a poštou ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2023.
Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode.
Používanie materiálov zo stránky
HypeDress s.r.o. - všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, článkov, ďalej rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek spôsobom je bez písomného povolenia spoločnosti HypeDress s.r.o. zakázané !